Nazan ÖKSÜZ

Nazan ÖKSÜZ

Basın, Yayın ve Tanıtım Koordinatörü

+90 (312) 216 32 60/61
e-posta


Basın, Yayın ve Tanıtım Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek,

b) Kurumla ilgili konuların kamuoyuna gerçeğe uygun olarak yansımasını ve Kurum hizmetlerinin tanıtılmasını sağlamak,

c) Halkla ilişkiler konusunda yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Kurumca yayınlanması ve basılması uygun görülen, dergi, broşür, afiş vb. yayınları hazırlamak/hazırlatmak ve dağıtımını yapmak,

d) Ulusal/yerel yazılı ve görsel basında yayınlanan Kurumumuz, çalışma yaşamı, istihdam, işsizlik ve işgücü piyasasına ilişkin haberlerin derlendiği günlük basın özetlerini hazırlamak/hazırlatmak ve yayınlamak,

e) Düzenlenecek kurumsal organizasyonların tanıtım, hazırlık ve yürütümüne ilişkin çalışmalarını yapmak,

f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.