Fazlı KÜÇÜK

Fazlı KÜÇÜK

Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanı V.

+90 (312) 216 39 15
e-mail 

Bağlı Birimler :

Birim Adı  
a) Fon Yönetimi Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 31 72
b) Aktüerya ve Raporlama  Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 31 83
c) Fon Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 31 68
ç) Destek Hizmetleri  Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 31 86


Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığının Görevleri
a)Yönetmelik Çerçevesinde, çalışılan bankalar nezdinde hesap açtırmak,
b)İşsizlik Sigortası Devlet Payının hesaplanması, ÇSGB’ dan talep edilmesi ve fon        hesaplarına aktarımını takip etmek,
c)Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde, Fon Kaynaklarını Kamu Hazinadarlığı tebliği uyarınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve menkul kıymetlerin saklanmasını sağlamak,
ç)Pörtföy sınırlarını kontrol etmek,
d)4447 sayılı Kanunla belirlenen giderlerin aktarım işlemlerini yapmak,
e)İşsizlik sigortası işveren payının yüzde biri oranında Ücret Garanti Fonu ayrılması ve İşsizlik Sigortası Fonu içerisinde değerlendirilmesini sağlamak,
f)Fon Portföyünde bulunan menkul kıymetlerin SPK’ca yetki verilmiş olan hangi merkezi saklama kuruluşlarında saklanmasını sağlamak,
g)Fonun gelir bütçesini hazırlamak,
ğ)Fon yazılım programı işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
h)Fon Muhasebe işlemlerini yapmak, bilonçosunun hazılanmasını sağlamak,
ı)Fonun gelir ve giderleri ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde yapılacak yazışmaların yapılmasını sağlamak,
i)4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Uygulanmasına İlişkin Protokolün 11’nci maddesi gereği oluşturulan Ortak Çalışma Grubunun sekretarya işlemlerini yürtmek,
j)Fona ilişkin Aktüeryal Projeksiyonların hazırlanması çalışmalarını yapmak ve bağımsız denetim firmasına onaylattırmak,
k)İşsizlik Sigortası Fonu Aylık Basın Bültenini hazırlamak ve yayımlamak,
l)Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Fon Portföyündeki yatırım araçlarının hareketleri ve performanslarına ilişkin haftalık-aylık-yıllık rapor hazırlamak,
m)Haftalık-Aylık ve Yıllık rapor yazılım programı işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
n)Taraf olunan davalar ile ilgili olarak Mahkeme süreçlerini takip etmek,
o)Reuters servisi hizmet alım işlemlerini yapmak, muayene ve kabul işlemleri ile ödemelerini mevzuat doğrultusunda hazırlayarak sonuçlandırmak,
ö)Dealing servis hizmet alım işlemlerini yapmak, muayene ve kabul işlemleri ile ödemeleri mevzuat doğrultusunda hazırlayarak sonuçlandırmak,
p)TBMM, Bakanlık ve diğer kamu kurumlarından gelen bilgi istemlerini cevaplamak bilgi edinme, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezi İletişim Merkezi (ALO 170) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
r)Fon gelir ve giderlerinin bağımsız denetim firmalarına denettirilmesi ile ilgili ihale sürecini hazırlamak, ihaleye sonuçlandırmak, Denetim dönemlerini koordine ederek yapılacak ödeme işlemlerini mevzuat doğrultusunda sonuçlandırmak.
s)5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak yayımlanmış olan ikincil mevzuatta öngörülen esas ve usuller dahilinde yapılması gereken işlemleri yürütmek,
ş“Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte” belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek.
t)Yönetim dönemi hesabına ait İşsizlik Sigortası Fonunun muhasebe kayıtlarını, defter ve raporlardan oluşan belgelerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, ayrıca gerekli görüldüğünde diğer işlemler ve uygulamalar ilgili bilgi ve belgeleri hazırlayıp sunmak,  
u)Maliye Bakanlığına bağlı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) üçer aylık dönemler halinde veri girişlerini yapmak,
ü)Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TUİK) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinde kullanılmak üzere Cari Harcama Kalemlerini bildirmek,
v)Ptt  Banka İşsizlik Sigortası Fonun Posta Çeki hesaplarıyla ilgili olarak, yazılı talimat vererek ödeme ve aktarım işlemlerini yapmak,
y)Merkez ve İl Müdürlüklerimiz adına açılmış bulunan Posta Çeki Hesaplarımızın kontrolünü ve üçer aylık dönemler halinde de mutabakatlarını sağlamak,
z)İl Müdürlüklerimiz tarafından İşsizlik Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve Kısa Çalışma Ödemeleri ile ilgili olmak üzere gelen para talepleri ile ilgilli işlemleri yürütmek,
aa)İşsizlik Sigortası Muhasebesinde Merkez ve İl Müdürlüklerimizin kullanmış olduğu Nakit Hareketleri Hesabı – Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabının mutabakatını sağlamak,
ab)İl Müdürlüklerimiz ve diğer Birimler tarafından e-posta yoluyla gelen soru, öneri ve görüşlere cevap vermek, takibini yapmak,
ac)-Gelen evrak ve talimatlarının eklerinin kontrolü, yazışmaların yapılması ve takibi, Muhasebe işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması ve takibi,
aç)Başkanlığa bağlı Fon Yönetimi Şube Müdürlüğünün Fon değerlemesi ile ilgili olarak yaptığı her türlü işlemlerin Muhasebe kayıtlarını düzenlemek, takip ve kontrollerini yapmak,
ad)Fon Yönetimi Şube Müdürlüğüne ait banka hesaplarının ekstre ve dekontlarının toplanmasını, kontrolünü ve mutabakatlarının sağlanmasını yapmak,
ae)İşsizlik Sigortası Fonunun üçer aylık dönemler halinde denetimini yapan denetim firmasına bilgi ve belgeler vermek,
af) İşsizlik Sigortası Fonunun yıl sonu Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Eklerini hazırlamak. Sayıştay ve Denetim Firmasının denetimine hazır bulundurmak,