Yasemin Özüm ERCAN

Yasemin Özüm ERCAN

İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanı

+90 (312) 216 39 45
e-posta 

Bağlı Birimler

Birim Adı  
a) Uzman Grubu 1 +90 (312) 216 38 20
b) Uzman Grubu 2 +90 (312) 216 38 10
c) Uzman Grubu 3 +90 (312) 216 38 26     
d) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü  +90 (312) 216 38 08

 

İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı
a) İşgücü piyasasını izlemek, işgücü piyasasına ilişkin verileri yerel ve ulusal düzeyde derlemek, analiz etmek ve yorumlamak,
b) İşgücü piyasası araştırmaları yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,
c) Yerel düzeyde gerçekleştirilen işgücü piyasası araştırma ve analizlerini koordine etmek ve bu konuda gerekli standardizasyonu sağlamak,
ç) Kurum hizmetlerine ilişkin istatistiklerin periyodik olarak hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
d) Kurum hizmetlerine ilişkin veri taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
e) Kurumumuz istatistik kapasitesinin geliştirilmesi doğrultusunda gerekli tedbirleri almak / alınmasını sağlamak,
f) Resmi İstatistik Programı kapsamında Kurumumuzca üretilmesi gerekli olan resmi istatistiklerin uluslararası kalite ve standartlarda üretilebilmesi için çalışmaları yürütmek,
g) Uluslararası kurum kuruluşlarca üretilen işgücü piyasasına ilişkin verilerden ihtiyaç duyulanları takip etmek,
ğ) İl müdürlükleri faaliyetlerinin performans ölçümlerine ilişkin işlemleri yapmak,
h) Birimler tarafından kendi görev alanıyla ilgili istenen analiz sonuçları ve istatistiksel bilgileri vermek,
ı) İşgücü Piyasası Bilgi Sistemini oluşturmak,
i) İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalışmalarını koordine etmek ve sekretaryasını yapmak,
j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.