Özkan BOLAT

Özkan BOLAT

İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı V.

+90 (312) 216 39 22
e-posta

İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri

a) Ulusal ve yerel istihdam politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

b) İşgücü talebi ve iş aramanın düzene bağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

c) İşgücünün yurtiçinde uygun oldukları işlere yerleştirilmesi ile işgücü talepleri için elverişli işçiler bulunmasına aracılık etmek,

ç) İşgücünün yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmesi ile yurtdışı işgücü talepleri için elverişli işçiler bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, örnek yurtdışı hizmet akdi hazırlamak,

d) Yabancı ülkelerde Türk işgücü çalıştırılmasına yönelik taleplerin tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,

e) İkili işgücü, sosyal güvenlik ve istisna akdi anlaşmalarının hazırlanmasına ve tadiline ilişkin görüş bildirmek, gerektiğinde ikili işgücü anlaşması taslağı hazırlamak,

f) Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin ve yakınlarının işçi pasaport işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

g) İstihdamı arttırmak amacıyla istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek, bu konuda proje ve programlar geliştirmek,

ğ) İstihdamda özel politika gerektiren grupların istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

h) Zorunlu istihdamla ilgili takiplerin yapılmasını sağlamak,

ı) Yurtiçi ve yurtdışı istihdam hizmetleri ile ilgili olarak Kurum birimleri, iş arayanlar veya işverenlerin karşılaştıkları sorunlar hakkında çözümler geliştirmek, görüş ve istekleri doğrultusunda çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

i) İşçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, kısa çalışma ödemelerine esas olacak genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığına dair Kurum Yönetim Kurulunca verilecek karara ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

j) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azalmasına veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulmasına ilişkin başvuru ve taleplerin değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak,

k) Özel istihdam büroları ve tarım aracılarına ilişkin görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

l) İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde işsizlere geçici gelir desteği verilmesi amacıyla toplum yararına program ve projelerin uygulanmasını sağlamak,

m) Bakanlığın taşrada yürütülmesi gereken hizmetlerini koordine etmek,

n) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Kurulların etkinleştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

o) Birim görev alanındaki mevzuatı geliştirmeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ö) Genel Kurul çalışmalarını yürütmek, Genel Kurul Raporu'nu hazırlamak, Genel Kurul'da alınan kararları eylem planına dönüştürerek hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

p) Kurumun diğer kurumlarla yaptığı işbirliği ile oluşturulan hizmet noktalarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, bunların etkinleştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

r) İş arayanları ve işverenleri buluşturan istihdam etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak,

s) İşveren kayıt ve taleplerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

ş) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde işyeri ziyaretlerinin yapılmasını sağlamak,

t) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.