Aydın ALABAŞ

Aydın ALABAŞ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

+90 (312) 216 39 47
e-posta 

Bağlı Birimler:

Birim Adı

 

a)

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

+90 (312) 216 36 72

b)

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

+90 (312) 216 30 56

c)

İç Kontrol Şube Müdürlüğü

+90 (312) 216 36 32

ç)

Muhasebe Şube Müdürlüğü

+90 (312) 216 36 35

d)

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

+90 (312) 216 36 34

e)

Bilgi Edinme ve İletişim Şube Müdürlüğü

+90 (312) 216 32 50

f)

Alacakların Takibi Şube Müdürlüğü

+90 (312) 216 36 33

g)

Uzman Grubu 1 (Mali Hizmetler Uzmanları )

+90 (312) 216 36 67

ğ)

Uzman Grubu 2 ( İstihdam Uzmanları)

+90 (312) 216 34 14

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Görevleri
a)  Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Kurumun orta ve uzun vadeli stratejisini, politikalarını, amaçlarını ve hedeflerini belirlemek üzere gerekli koordinasyon ve çalışmak yapmak,
b)  Kurumun stratejik planının hazırlanması koordine etmek, hazırlamak ve mevzuat gereği yürütme yürütmek,
c)  Kurumun görev sahasına girmek üzere, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin heyecanini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 
ç) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak, analiz etmek ve sonuçlarını değerlendirmek, 
d) Kurum içinden veya dışından yöneltilen bilgi ve belge taleplerinin cevaplanmasına yönelik olarak koordinasyon faaliyetlerini yürütmek ve cevaplamak,
e) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak,
f) Yıllık Hükümet Programının Kurumu ilgilendiren kısımlarını izlemek ve sisteme girilmesini sağlamak,
g) Eylem Planlarına ilişkin olarak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,
ğ) Kurumun görev alanına ilişkin konularda hizmet standartları ve Kamu Hizmet Envanteri işlemlerinin hazırlanması çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
h) Harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda Kurumun performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve yıllık performans programını hazırlamak,
ı) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Kurumun bütçesini harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, 
i) Kurumun faaliyetlerinin stratejik plan, yıllık performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 
j) Kurumun bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, raporlamak, malî istatistikleri hazırlamak ve sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirleri üretmek,
k) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda ayrıntılı finans programını hazırlamak ve hizmet gereklerini dikkate alarak, ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
l) Yılı içinde yapılacak mevzuat düzenlemeleri ve harcama birimlerinden gelen teklifler doğrultusunda bütçede yapılacak revize işlemleriyle ilgili çalışmaları yapmak,
m) Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek,
n) Kurumun yatırım programının uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu projeleri yürüten harcama birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlamak,
o) Harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda masraf karşılıklarının belirlenmesi işlemlerini yürütmek, 
ö) Kurumun ilgili mevzuat çerçevesinde gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
p) Kurumun merkez birimlerinin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
r) Kurumun bütçe kesin hesabı ve malî istatistiklerini hazırlamak,
s) Kurumun mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin iş ve işlemleri Taşınır Mal Yönetmenliği doğrultusunda yürütmek, taşınır ve taşınmazlara ilişkin amortisman, dahili sigorta vb. işlemleri yapmak ve bunlara ait icmal cetvellerini düzenlemek, taşınır kesin hesabını hazırlamak,
ş) Kurumun diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, 
t) Kurumun iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 
u) Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,
ü) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
v) Kurumun ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak, 
y) Ön mali kontrol görevini yürütmek, 
z) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,  
aa) Harcama birimlerini malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda bilgilendirmek,
bb) Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapmak,
cc) Bilgi edinme, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezi iletişim Merkezi (ALO 170) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
çç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.