Projeler

PROJELER

Devam Eden Projeler


İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi

Projenin amacı; İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin ve İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin güçlendirilerek daha fazla iş arayan ve işverene daha etkili hizmet sunulmasının desteklenmesidir.

Projenin hedef grubu: İŞKUR personeli

İşbirliği yapılan kuruluş: ÇSGB – AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Proje bütçesi: 5 milyon Avro (AB IPA 2)

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Türkiye Geneli / 2020 – 2023

İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin ve özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla personel eğitimleri, görünürlük ve bilgilendirme faaliyetleri, araştırma çalışmaları ve işbirliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programı

Projenin amacı; Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NEET) kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası destekleri ile istihdam edilebilirliklerinin ve işgücüne katılımlarının artırılmasıdır.

Projenin hedef grubu: 15 – 29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan gençler ve İŞKUR Personeli

İşbirliği yapılan kuruluş: ÇSGB – AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Proje bütçesi: Teknik Yardım – 2,5 milyon Avro (AB IPA 2);  Hibe – 17 milyon Avro (AB IPA 2)

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Türkiye Geneli / 2021 – 2024

Projenin teknik destek bileşeni kapsamında NEET’lere yönelik hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi için personel eğitimleri, iletişim stratejisi geliştirilmesi ve saha araştırması faaliyetleri yürütülmektedir. Hibe bileşeni kapsamında ise çeşitli kuruluşların genç istihdamını artırmaya yönelik hibe projeleri desteklenerek teknik destek bileşeni kapsamında geliştirilecek bireysel eylem planları aracılığıyla gençlerin iş arama süreçlerinin sistematik olarak desteklenmesi planlanmaktadır. 

 

İstihdam Desteği Projesi (İSDEP)

Program: AB FRIT

Projenin amacı GKAS ve Türk vatandaşlarının danışmanlık hizmetlerinden ve aktif işgücü programlarından faydalanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin geliştirilmesidir.

İşbirliği yapılan kuruluşlar:  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM), Dünya Bankası

Proje bütçesi: 45,45 Milyon Avro (AB FRIT 1)

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Adana, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa/ 2018-2022

 

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (AB FRIT 2)

Projenin Amacı; ; GKAS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin ve işgücü piyasasına geçişlerinin desteklenmesidir.

Proje kapsamında ayrıca, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM), İŞKUR ve Kızılay’ın kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM), Kızılay, Dünya Bankası

Uygulama Süresi: 29 ay / 2022 – 2024

Bütçe: 80 milyon Avro (Yaklaşık planlamalar: İŞKUR Bileşeni 58 Milyon / Kızılay 14 Milyon / UİGM 3 Milyon)

Fon Kaynağı: Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı- Faz 2 (FRIT – 2)

Uygulama Bölgesi: Gaziantep, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Bursa, Konya, Kocaeli ve İzmir

 

İŞKUR – UNHCR İşbirliği Protokolü

İşbirliğinin amacı; İŞKUR’un kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve GKAS ve Türk vatandaşlarının işgücü piyasasına uyumunu desteklemektir.

İşbirliği yapılan kuruluş: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

İşbirliği uygulama bölgesi: Türkiye Geneli

İŞKUR ve UNHCR arasındaki İşbirliği Protokolü kapsamında İŞKUR hizmetlerinin daha etkili sunulması amacıyla çeşitli kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

 

Sosyo-Ekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik (SES) Programı (WFP)

Projenin amacı; hem özel sektörün kalifiye işgücü talebini karşılamak ve GKAS ve Türk vatandaşlarının kendilerine yetebilirliğini artırmaktır.

İşbirliği yapılan kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Dünya Gıda Programı (WFP)

Proje Bütçesi: Proje 2021 – 2024 yılları arasında 10 Milyon Avroluk bir bütçe ile uygulamaya geçirilmiştir.

Proje çerçevesinde “Mutfakta Umut Var (MUV)” ve “Genç İstihdamını Arttırmak için Dijital Becerileri Geliştirme (EMPACT)” isimleri altında iki ana bileşen tasarlanmış olup, her bir bileşende MEB ve diğer yerel paydaşlar tarafından verilecek Mesleki Eğitimler sonrasında faydalanıcıların İŞKUR tarafından düzenlenecek 3 aylık Uygulamalı Eğitim Programlarına katılmaları planlanmaktadır.

 

 Kadınların Daha Çok ve İyi İş Fırsatlarına Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi

Projenin amacı; Projenin amacı, Türkiye’de kadın istihdamının önündeki engellerin bütüncül bir bakış açısı ile tespit edilmesine ve azaltılmasına destek olmaktır.

Projenin hedef grubu: İŞKUR personeli ve işsiz kadınlar

İşbirliği yapılan kuruluş: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Proje bütçesi: 560 bin USD

Proje uygulama bölgesi ve süresi:  Ankara, Konya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ordu / 2019-2022

Proje kapsamında kadın istihdamının artırılmasını destekleyici nitelikte kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri ile araştırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca başarı hikâyelerinin yaygınlaştırılması ile iletişim ve görünürlük faaliyetleri planlanmaktadır.

Tamamlanan Projeler


Aktif İşgücü Programları Projesi (AİPP- I)

Program: AB Katılım Öncesi Yardım Fonları

Projenin amacı; İŞKUR’un kurumsal kapasitesini desteklemek ve görünürlük faaliyetleri ile tanınırlığını artırmaktadır.

Proje uygulama süresi; 2003 – 2006

Proje uygulama bölgesi; 7 pilot il (Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon)

Proje hedef grubu; uzun süreli işsizler, gençler, kadınlar, engelliler, hükümlü ve eski hükümlüler ve diğer risk grupları

Proje bütçesi: 50 milyon Avro

Proje kapsamında işgücü piyasası politikası ve analizine başta olmak üzere kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri ile görünürlük ve iletişim çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca hibe bileşeni kapsamında iş arayanların istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenmiştir.

Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde İŞKUR’a Destek Projesi (AİPP - II)

Program: AB Katılım Öncesi Yardım Fonları

Projenin amacı; hedef grup olarak belirlenen gençlerin ve kadınların istihdama girişlerini desteklemektir. Projenin özel amacı ise, İŞKUR’un özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam hizmeti sunmasını sağlamak ve aktif istihdam tedbirleri içeren hibe planı uygulamaktır.

Proje uygulama süresi; 2008 – 2010

Proje uygulama bölgesi: 28 pilot il

Proje hedef grubu; kurumsal kapasite geliştirme bileşeni kapsamında İŞKUR personeli ve hibe bileşeni kapsamında özellikle işsiz kadınlar ve gençlerdir.

Proje bütçesi: 20 Milyon Avro

Kurumsal gelişim bileşeni kapsamında, AİPP 1 projesinin sürdürülebilirliğini de sağlayacak biçimde, model ofislerde kurumsal kapasite artırma çalışmaları yürütülmüştür. Hibe bileşeni kapsamında 25 ilde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak üzere 101 hibe projesi desteklenmiştir.


Türkiye’de Yeniden Yapılanmaya Eşlik Edecek Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP): Kocaeli Pilot Projesi

Projenin amacı; diğer illere model oluşturacak şekilde, ekonomik kriz ve özelleştirmeyi kapsayan yeniden yapılanmanın yol açabileceği işsizliği önlemek ve azaltmak amacıyla aktif işgücü piyasası politikaları uygulanmasıdır.

Proje uygulama bölgesi; Kocaeli

Proje hedef grubu; İşsizlik Sigortasından yararlanmakta olan kayıtlı işsizler

Proje, ILO Türkiye Ofisi ile İŞKUR işbirliğinde yürütülmüştür. ILO Eğitim Merkezi işbirliği ile İŞKUR personeline yönelik eğitim programları düzenlenmiştir. İstihdam hizmetlerini geliştirmenin işsizlik üzerindeki etkisi izlenmiştir.


Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması (BM Ortak Programı)

Projenin amacı; özellikle genç kadınlar ve işgücü piyasasındaki hassas gruplar yararına istihdam politikaları uygulanarak istihdama katılımın artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Proje uygulama Süresi; 2008 – 2011

Proje uygulama bölgesi; Antalya

Proje hedef grubu; 15-24 yaş arası işsiz gençler

Proje bütçesi; 3.9 milyon Dolar

Program, genç işsizliğinin azaltılmasını ve özellikle genç kadınların işgücüne katılımının artırılmasını hedeflemiştir. BM Ortak Programı, BM kuruluşları olan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ile Ulusal Program uygulayıcısı olarak İŞKUR ortaklığında yürütülmüştür.


Uzun Dönemli İşsizlerin İstihdam Edilebilirlikleri Yararına İşgücü Piyasası Aracılık Faaliyetlerinin Arttırılması Projesi

Projenin amacı; İŞKUR’un bölgesel bazda işgücü piyasası analiz kapasitesinin artırılması, işgücü piyasasına müdahale araçlarının geliştirilmesi, iki pilot faaliyet bölgesinde en az 100 işsizin istihdam edilmesinin sağlanmasıdır.

Proje uygulama Süresi; 2008 – 2011

Proje uygulama bölgesi; 2 pilot il (Adana ve Malatya)

Proje hedef grubu; İŞKUR personeli, İŞKUR’a kayıtlı işsizler

Proje bütçesi; 800.000 Avro

Proje, MATRA Programı kapsamında Kurumumuz ile Hollanda Hükümeti işbirliğinde yürütülmüştür. Projenin uygulandığı pilot illerden 10 personel iş koçu olarak belirlenmiştir. Hollanda’daki uzmanlar tarafından iş koçlarına işgücü piyasası analizine yönelik eğitimler verilmiştir.

Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (GENÇ I)

Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

Projenin amacı; gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek, istihdam edilebilirliklerini ve girişimcilik kapasitelerini artırmak amacıyla etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve uygulamaktır.

Proje uygulama Süresi; 2010 – 2013

Proje uygulama bölgesi; 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 il ve Ankara

Proje hedef grubu; eğitim seviyesine bakılmaksızın 15-29 yaş aralığındaki gençler.

Proje bütçesi: 26 milyon Avro

Proje kapsamında genç istihdamının desteklenmesine yönelik 127 hibe projesi desteklenmiş; girişimcilik eğitimleri, kendi işini kuracak genç girişimcilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, okuldan işe geçişi kolaylaştıracak staj imkânları, girişimcilik ve kariyer günleri düzenlenmiştir.


Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

Projenin amacı; önceden tarımda çalışanlar dâhil olmak üzere, kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılmasıdır.

Proje uygulama Süresi: 2009 – 2013

Proje uygulama Bölgesi: 12 NUTS II Bölgesi - 43 İl ve Ankara

Proje hedef grubu: Kadınlar

Proje bütçesi: 24 Milyon Avro

Proje kapsamında kadın istihdamının desteklenmesine yönelik 131 hibe projesi desteklenmiş; kadınlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ve mesleki eğitim kursları düzenlenmiştir.


Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (KİP)

Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

Projenin amacı; İŞKUR’un, Bakanlığımızın, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının ve sosyal tarafların istihdam hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin geliştirilmesidir.

Proje uygulama süresi; 2011-2014

Proje uygulama bölgesi; Genel Müdürlük ve 12 NUTS II bölgelerinde yer alan 43 il

Proje bütçesi: 10 milyon Avro

Operasyon, kamu istihdam hizmetlerinin gelişmesine destek olmak suretiyle, İŞKUR’un tanınırlığının artmasını ve vatandaşlarımızın İŞKUR’un sunduğu hizmetlere kolaylıkla erişebilmelerini sağlamayı hedeflemiştir. Bu kapsamda personel eğitimleri, görünürlük faaliyetleri, merkezi ve yerel düzeyde politika geliştirme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.


Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

Projenin amacı; hibe projelerinin desteklenmesi yoluyla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesidir.

Projenin hedef grubu: 15-29 yaş arası işsiz veya eğitime devam eden gençlerdir.

Proje bütçesi: 17,5 milyon Avro

Proje uygulama bölgesi ve süresi: 81 İl / 2016 – 2017

Proje kapsamında 33 ilde 56 hibe projesi desteklenmiştir. Desteklenen hibe projeleri ile yerelde öncelikli ve gelişen sektörlerdeki özel sektör temsilcilerinin de hibe projelerinde yer almaları sağlanarak, gençlerin mesleki beceri ve deneyim elde etmeleri, okuldan işe geçişi kolaylaştıracak işbaşı eğitim ve staj imkânları sağlanmış ve girişimcilik eğitimleri düzenlenmiştir.


Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

Projenin amacı; kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerinin desteklenerek yeni istihdam alanları oluşturulmasıdır.

Proje ortakları: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Projenin hedef grubu: Kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’ler

Proje bütçesi: 38 Milyon Avro

Proje uygulama bölgesi ve süresi: 81 il / 2014 – 2017

Proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle yürütülmüştür. Proje kapsamında Avrupa İmar ve Kalınma Bankası tarafından tahsis edilen fon, hedef KOBİ’lere uygun koşullu kredi olarak kullandırılmıştır. Ayrıca danışmanlık ve mentorluk hizmeti, işletme becerileri eğitimleri yoluyla hedef KOBİ’lerin teknik iş geliştirme araçlarına erişimleri desteklenmiştir.


Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi

Projenin amacı; ülkemizde yerelde iş oluşturma kapasitesine ilişkin durum tespitinin yapılması ve kamu istihdam hizmetlerinin, ekonomik fırsatlar doğrultusunda nasıl daha etkili olabileceğine dair teknik sonuçlara ulaşılmasıdır.

Projenin hedef grubu: İŞKUR personeli ve istihdamla ilgili yerel aktörler

İşbirliği Yapılan Kuruluş: OECD – LEED (Yerel Ekonomik ve İstihdam Kalkınma Programı)

Proje bütçesi: 150.000 Avro

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Kocaeli ve Trabzon pilot illeri / 2014 – 2017

Proje kapsamında, iki pilot ilde istihdamla ilgili paydaş kuruluşlarla saha çalışmaları ve 81 İl Müdürlüğüne yönelik online anketler, yerel ve ulusal çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde OECD tarafından «Yerelde İş Oluşturma: Türkiye’de İstihdam ve Beceri Stratejileri Raporu» hazırlanmıştır. Yayınlanan rapor, istihdam hizmetlerinin yereldeki etkinliğine, yerel ekonomik gelişme ile uyumuna ve becerilerin geliştirilmesine yönelik genel bir değerlendirmesi sağlanmıştır.

 

Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi

Projenin amacı; kadın istihdamının artırılması için bütüncül politikaların geliştirilmesine ve aktif işgücü̈ piyasası programları ile kadınlar için insana yakışır iş olanaklarının oluşturulmasına destek olmaktır.

Proje ortakları: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) finansmanı

Projenin hedef grubu: İŞKUR’a kayıtlı işsiz kadınlardır.

Proje bütçesi: 3,4 milyon USD (SIDA finansmanı)

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Ankara, Konya, Bursa, İstanbul / 2013 – 2018

Proje kapsamında; İŞKUR öncülüğünde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, işçi-işveren temsilcilerinden oluşan Ulusal Teknik Ekibin katkılarıyla “Kadın İstihdamı Eylem Planı” hazırlanmış; merkezi ve yerel düzeyde İŞKUR personeline kadın istihdamına yönelik eğitimler verilmiştir. İşsiz kadınlara yönelik mesleki eğitimler, girişimcilik eğitimleri ve kendi işini kuran kadınlara mikro hibe desteği verilmiştir.


Sosyal Uyum İçin Eğitim ve İstihdam Desteği Projesi

İşbirliği yapılan kuruluş: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)

Proje bütçesi: 3 Milyon Avro (Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ))

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Ankara / 2017 – 2018

Proje kapsamında, 1.000 yararlanıcı adayının İŞKUR’a kayıtları yapılmıştır. İstihdam edilebilirliklerini artırmak üzere, 800 kişiye hazırlayıcı eğitim başlığı altında kişisel gelişim eğitimi ve mesleki eğitimler verilmiştir. Yaklaşık 400 katılımcının özel sektör firmalarında işe yerleşmesi sağlanmıştır.

 

Evet Yapabilirsin: Türkiye’de Daha Yüksek İstihdam Edilebilirlik İçin Sosyo-Duygusal Beceriler Projesi

Projenin amacı; iş arayanların motivasyon, hedef belirleme ve planlama gibi sosyo-duygusal becerilerinin geliştirilmesi yoluyla istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıdır.

Projenin hedef grubu: İŞKUR’a kayıtlı işsizlerdir.

İşbirliği yapılan kuruluş: Dünya Bankası

Proje bütçesi: 560.000 Dolar (Dünya Bankası finansmanı)

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli / 2017 – 2018

Proje kapsamında; pilot illerde belirlenen yaklaşık 100 iş ve meslek danışmanına motivasyon, planlama ve etkili iş arama teknikleri vb. sosyo-duygusal beceriler konularında eğitici eğitimleri verilmiştir. Eğitim alan iş ve meslek danışmanları tarafından da kayıtlı iş arayanlara sosyo-duygusal becerilerin geliştirilmesi eğitimleri verilmiştir. Sosyo-duygusal becerilerin ve eğitimlerin iş arama sürecine ve istihdama etkilerinin izlenmiştir.

 

İŞKUR’un Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

İşbirliği yapılan kuruluş: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)

Proje bütçesi: 1 Milyon Avro (Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Federal Bakanlığı (BMZ) Fonu)

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kilis ve Şanlıurfa / 2017 – 2019

Proje kapsamında; İstanbul, Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve Kilis’teki üniversitelerde hizmet vermek üzere İŞKUR Artı Hizmet Noktaları kurulmuştur. Yerel ve merkezi düzeyde İŞKUR personeline yönelik eğitimler verilmiştir.

 

İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi

Projenin amacı; İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin desteklenmesi yoluyla İş arayanların istihdam edilebilirliklerini artırmaktır.

İşbirliği yapılan kuruluş: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Proje bütçesi: 3,7 Milyon Avro (Alman Kalkınma Bankası-KfW)

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul / 2018 – 2021

Proje kapsamında, İŞKUR için Kurumsal Kapasite ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının hazırlanmış olup, bu doğrultuda kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmüştür.

 

Mutfakta Umut Var Projesi

İşbirliği yapılan kuruluş: BM Dünya Gıda Programı (WFP)

Proje bütçesi: 670 bin Avro (Güney Kore ve Norveç Hükümetleri)

Proje uygulama bölgesi ve süresi: Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Mardin, Mersin, Şanlıurfa / 2019 – 2021

Proje kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ile WFP işbirliğinde mesleki eğitim alan yararlanıcılar, İŞKUR tarafından sunulan uygulamalı eğitim programlarından faydalanmıştır.