24.11.2020 10:09:57

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumumuza Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

2828 Sayılı Kanun gereğince 05/10/2020 tarihinde yapılan yerleştirme sonucu Kurumumuza yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri düzenleyerek, 18/12/2020 tarihi mesai bitimine (saat:17:30) kadar; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 18/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeyen veya postaya vermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Tebliğ olunur.

(Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.)

Adaylar atamaya esas belgelerini aşağıda belirtilen sıraya riayet ederek teslim edeceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Personel Atama Başvuru Formu

3. Yerleştirme Sonuç Belgesi

4. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

6. 6 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)

7. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden)

10. Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak)

NOT: Kurumumuz emrine yerleşen Adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
 

NOT: COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başvuruların posta yolu ile yapılması tercih edilmekte olup postada yaşanacak aksaklıklar göz önüne alınarak evrak teslimine ilişkin takibin makul bekleme süresi sonunda aşağıda belirtilen iletişim numarasından yapılması gerekmektedir.
           

İletişim için:

Personel Dairesi Başkanlığı
Tel. No: (0312) 216 39 13