31.12.2018 15:44:20

İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 35 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Bölüm Sayı (Kontenjan) KPSS Puan Türü
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 10 KPSSP 40
İktisat 10 KPSSP 15
Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 6 KPSSP 30
Maliye 4 KPSSP 20
Endüstri Mühendisliği 5 KPSSP 2
Toplam 35  

1)    Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri

Sınav Tarihi : 11 Şubat 2019 Pazartesi – 22 Şubat 2019 Cuma tarihleri arasında

Sınav Yeri     : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

 

2)    Giriş Sınavına Başvuru Şartları

 

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve sonrasında doğanlar)
 • Üniversitelerin; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Endüstri Mühendisliği ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
 • C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak,

 

Gerekli şartları taşıyanlardan her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dâhil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. Birden fazla bölüm mezuniyeti olan adaylar sadece bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir.

 

3)    Giriş Sınavına Başvuru Şekli

 • Başvurular; 7 Ocak 2019 Pazartesi ile 18 Ocak 2019 Cuma 23:59 arası (dâhil), Kurumumuz internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünden online yapılacaktır. Posta, kargo, elden yollarla başvuru alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir.

 

4)    Giriş Sınavına Katılacak Adayların Duyurulması ve Adaylardan İstenecek Belgeler

 • Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile teslim edilecek adres, son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Kurumumuz internet sitesinde ilan Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak ve sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
 • Sınava katılabileceği duyurulmuş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar sınava alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

5)    Giriş Sınavı Şekli ve Konuları

 • İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, sözlü şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav;
  1. Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 inci (Endüstri Mühendisliği için aynı maddenin 2 inci) fıkrasında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,
  2. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
  3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  4. Genel yetenek ve genel kültürü,
  5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sınavda (a) bendi elli puan, diğer bentlerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir.

 • Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınavda komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
 • Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek (Endüstri Mühendisliği için 3 yedek) olmak üzere
 • Sınav sonuçları, yazılı olarak ve Kurumumuz internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav başvuru tarihine kadar geçerlidir.
 • Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, ) bulunduracaklardır.

 

6)    Giriş Sınavı Sonuçlarına İtiraz

 • Adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç yedi gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

7)    Uzman Yardımcısı Olarak Atanma

 • Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanır.
 • Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri
  1. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli),
  2. Mal bildirimi,
  3. Dört adet vesikalık fotoğraf.
 • Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.
 • Yapılacak sınav sonucunda, yeterli sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, sadece başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir.

 

8)    Diğer Hususlar

 • Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.
 • İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin  sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanların kamu görevlisi olmaları halinde ise durumları çalıştıkları kuruma da bildirilir.

 

9)    İletişim Bilgileri

 

Adres  : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA İnternet adresi : www.iskur.gov.tr

E-posta : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

 

İstihdam Uzman Yardımcılığı başvurusu için tıklayınız....