24.07.2018 14:24:53

KPSS-2018/1 yerleştirmesi sonucu Kurumumuza yerleştirilen adaylara ilişkin duyuru

ÖSYM tarafından KPSS-2018/1 Yerleştirmesi sonucu Kurumumuza Yerleştirilen Adayların isim listesi ekte yayınlanmıştır.

Adı geçenlerin aşağıda belirtilen belgeleri düzenleyerek, 10/08/2018 tarihi mesai bitimine (saat: 17:30) kadar “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA” adresine elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. İstenilen belgeleri 10/08/2018 tarihi mesai bitimine (saat: 17:30) kadar teslim etmeyen veya postaya vermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

 

Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Atamaya esas istenilen belgeler:

 

1- Personel Atama Başvuru Formu (Tıklayınız)

 

2-KPSS sonuç belgesi internet çıktısı,

 

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)

 

4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

 

5- Askerlik durum belgesi aslı veya onaylı sureti, müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak bu durumda olanların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

 

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

7- 6 adet vesikalık fotoğraf,

 

8- Ortaokul veya lisede hazırlık görenlerin veya yüksek lisans, doktora yapanların bu durumlarını belirtir belge,

 

9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Tıklayınız) ( 2 adet doldurulmalıdır)

 

10- Halen herhangi bir Kurumda 657’ye tabi olarak çalışanlar bu durumlarını (kurumu, derece-kademe, unvanı ve sicil numarasını) dilekçeyle bildirmeleri gerekmektedir.

 

11- Daha önce özel sektörde, sigortalı hizmeti, ücretli öğretmenlik, banka hizmeti ile bağkur hizmeti var ise bu hizmetlerini belirtir belgeler,

 

12- Mal bildirim formu, (Tıklayınız)

 

13- Sabıka kaydı olmadığına, sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir halinin ve askerlikle ilgili herhangi bir ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyanı içeren dilekçe, (Tıklayınız)

 

EK: Aday listesi (Tıklayınız)