17.01.2022 10:19:27

KPSS 2021/2 İle ÖSYM Tarafından Kurumumuz Emrine Yerleştirilen Adaylar Hakkında Duyuru

KPSS 2021/2 ile ÖSYM tarafından Kurumumuz emrine yerleşen adaylar atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 17/01/2022 – 31/01/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 31/01/2022 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeyen veya postaya vermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Adaylar atamaya esas belgelerini aşağıda belirtilen sıraya riayet ederek teslim edeceklerdir.
 

(Dokümanların sorunsuz açılabilmesi için İnternet Explorer tarayıcı kullanmanız önerilmektedir.)

İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Yerleştirme Sonuç Belgesi

3. KPSS sonuç belgesi çıktısı

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, güvenlik soruşturması doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır)

6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

7. Kurumumuz emrine yerleştirilen ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine kadar, aşağıda istenilen belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair dilekçeyi sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte süresi içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

8. 6 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)

9. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden)

11. Mal Bildirimi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü)


Ek 1: Kpss 2021 2 Atamaları Ek Askerde Bulunanların Dolduracakları Dilekçe.

Ek 2: Kpss 2021 2 Atamaları Ek Güvenlik Soruşturması Doldurma Talimatı.


NOT:
Kurumumuz emrine yerleşen Adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.